Trais yn y Cartref

“unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o ymddygiad sy’n rheoli, gorfodol neu fygythiol, trais neu gamdriniaeth rhwng y rheiny sy’n 16 oed a throsodd neu sydd yn, neu wedi bod, yn bartneriaid agos neu aelodau teulu boed beth ydy eu rhyw neu rywioldeb. Gall y trais gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i drais seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol, emosiynol”

*Diffiniad Llywodraeth y DU o drais yn y cartref

Gall unrhyw un fod yn ddioddefwr o drais yn y cartref, boed beth ydy eu rhyw, oedran, ethnigrwydd, statws economaidd-gymdeithasol, rhywioldeb neu gefndir.

Beth bynnag ydy eich sefyllfa, bydd ein tîm yn gwrando ac yn gweithio gyda chi i roi ichi gefnogaeth, gwybodaeth a chyngor. Fe allwn eich cefnogi allan o amgylchedd difrïol, byddwn bob tro yn rhoi eich dymuniadau a’ch diogelwch yn gyntaf.

Rydym yn deall achosion ac effaith trais yn y cartref a’r effaith gall ei gael ar fywydau pobl.

Derbyn Help

Gallwch gysylltu gyda ni yn unrhyw un o’n safleoedd rhwng 9:30yb – 4:30yp o Ddydd Llun i Ddydd Gwener gyda chefnogaeth y tu allan i oriau gwaith ar gael drwy
Linell gymorth Byw Heb Ofn
0808 8010 800

Os ydych mewn perygl brys, ffoniwch 999.

Math o Drais

Trais yn y Cartref mewn perthynas:

Mae gwahanol fathau o drais gall ddigwydd mewn sefyllfaoedd gwahanol. Mae’r math mwyaf cyffredin o drais yn y cartref yn digwydd mewn perthynas. Ond mae’r diffiniad o drais yn y cartref hefyd yn cwmpasu trais rhwng aelodau teulu, fel trais neu gamdriniaeth gan rywun yn eu harddegau cynnar tuag at riant.

Camdriniaeth Emosiynol

Ydy unrhyw un rydych mewn perthynas â nhw, neu yn arfer bod mewn perthynas â nhw yn:

 • eich bychanu, neu yn eich lladd arnoch?
 • eich beio am y trais neu ffrae?
 • gwadu bod unrhyw drais yn digwydd, neu yn ei fychanu?
 • eich ynysu oddi wrth eich teulu a’ch ffrindiau?
 • eich rhwystro rhag mynd i’r coleg neu waith?
 • mynnu eich sylw yn afresymol?
 • eich cyhuddo o fflyrtio neu garu ar y slei?
 • dweud wrthych beth i’w wisgo, pwy i’w weld, lle i fynd a beth i’w feddwl?
 • rheoli eich arian, neu ddim yn rhoi digon ichi brynu bwyd neu bethau hanfodol eraill?

Caiff dwy ferch
bob wythnos
eu
LLAD
gan bartner neu

gyn-bartner
yng Nghymru a Lloegr

– Swyddfa Ystadegau Gwladol (2019) Dynladdiad yng Nghymru a Lloegr: y flwyddyn ddaeth i ben Mawrth 2018 (cyfartaledd dros 10 mlynedd).

Caiff dwy ferch
bob wythnos
eu
LLAD
gan bartner neu

gyn-bartner
yng Nghymru a Lloegr

– Swyddfa Ystadegau Gwladol (2019) Dynladdiad yng Nghymru a Lloegr: y flwyddyn ddaeth i ben Mawrth 2018 (cyfartaledd dros 10 mlynedd).

Camdriniaeth Economaidd/Ariannol

Mae camdriniaeth economaidd yn cynnwys ymddygiad sy’n ymyrryd gyda’ch gallu i gaffael, defnyddio a chynnal adnoddau economaidd fel arian, cludiant a nwyddau defnyddiol. Gall fod yn ymddygiad sy’n rheoli neu yn gorfodi. Gall eich gwneud yn ddibynnol yn economaidd ar y camddefnyddiwr, gan leihau eich gallu i ddianc neu ddod o hyd i ddiogelwch.

Mae enghreifftiau o gamdriniaeth economaidd yn cynnwys:

 • yr unig un sy’n gyfrifol am incwm y teulu
 • atal dioddefwr rhag derbyn budd-daliadau lles
 • ymyrryd yn addysg, hyfforddiant neu waith dioddefwr
 • peidio gadael neu reoli mynediad dioddefwr at ffôn symudol/cludiant/nwyddau defnyddiol/bwyd
 • gwneud difrod i eiddo dioddefwr

Bygythiadau a Chodi Ofn

Ydy unrhyw un rydych mewn perthynas â nhw, neu yn arfer bod mewn perthynas â nhw byth yn:

 • bygwth eich brifo neu ladd?
 • dinistrio pethau sy’n perthyn ichi?
 • bygwth lladd eu hunain neu’r plant?
 • eich poenydio neu eich dilyn?
 • rhannu, neu yn bygwth rhannu lluniau personol a chyfrinachol ohonoch neu ‘dial drwy bornograffi?

Camdriniaeth Rywiol

Gall camdriniaeth rywiol ddigwydd i unrhyw un, boed beth ydy eu rhyw, oedran, rhywioldeb neu gefndir:

Oes unrhyw un erioed wedi:

 • eich cyffwrdd mewn ffordd nad ydych eisiau cael eich cyffwrdd?
 • Gorchymyn gweithredoedd rhywiol dieisiau?
 • Eich brifo wrth gael rhyw?
 • Rhoi pwysau arnoch i gael rhyw anniogel – er enghraifft, heb gondom?
 • Rhoi pwysau arnoch i gael rhyw?
 • Os ydy eich partner, neu gyn-bartner, neu unrhyw un yn cael rhyw gyda chi pan nad ydych chi eisiau, neu heb roi caniatâd, yna mae hyn yn drais.
 • Ydych erioed wedi bod ofn rhywun rydych mewn perthynas â nhw, neu bartner neu gyn-bartner?
 • Ydych erioed wedi newid eich ymddygiad, sut rydych yn gwisgo neu lle rydych yn mynd gan eich bod ofn beth fydd eich partner, neu gyn-bartner yn ei wneud?

Mae’n dramgwydd troseddol yng Nghymru a Lloegr i rywun eich rheoli’n orfodol. Os ydych yn profi’r math yma o gamdriniaeth, gallwch roi gwybod am hyn i’r heddlu.

Coercive Controlling Behaviour

Mae ymddygiad sy’n rheoli yn gwneud person yn isradd a/neu ddibynnol drwy:

 • Eu hynysu oddi wrth eu teulu, ffrindiau a rhwydweithiau cefnogi
 • Eu camddefnyddio am arian ac adnoddau, eu hatal rhag derbyn arian ac adnoddau
 • Eu hamddifadu o allu bod yn annibynnol, gwrthwynebu a dianc
 • Rheoli eu hymddygiad o ddydd i ddydd

Mae ymddygiad gorfodol yn weithred neu yn batrwm o weithredoedd parhaus o drais, bygythiadau, codi cywilydd a chodi ofn neu drais arall gaiff ei ddefnyddio i niweidio, cosbi neu ddychryn eu dioddefwr.

Nid yn unig yn y cartref gall ymddygiad sy’n rheoli ac ymddygiad gorfodol ddigwydd, gall dioddefwyr gael eu monitro dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol o bellter, neu gan bobl eraill (trydydd barti) a’u bod yn ofni trais ar o leiaf dau achlysur neu yn addasu eu hymddygiad bob dydd o ganlyniad i berygl neu fraw difrifol.

Derbyn Help

Gallwch gysylltu gyda ni yn unrhyw un o’n safleoedd rhwng 9:30yb – 4:30yp o Ddydd Llun i Ddydd Gwener gyda chefnogaeth y tu allan i oriau gwaith ar gael drwy
Linell gymorth Byw Heb Ofn
0808 8010 800

Os ydych mewn perygl brys, ffoniwch 999.

EXIT DASU