Derbyn Help

Gadael neu Aros

Aros

Mae’n bosib eich bod chi wedi penderfynu aros mewn perthynas neu sefyllfa ymosodol am sawl rheswm. Fe ddylech chi ystyried yn ofalus sut gallwch chi sicrhau eich bod chi ac unrhyw blant mor ddiogel â phosib. Waeth beth ydy eich penderfyniad, fe fyddai DASU yma i’ch cefnogi bob amser. Gallwch siarad gyda gweithiwr cefnogol a allai eich cynorthwyo i lunio cynllun diogelwch ac asesu eich peryglon.
Dydy pob digwyddiad o drais yn y cartref ddim yn gadael ei ôl ond os ydych chi wedi eich anafu’n gorfforol, ystyriwch roi gwybod i rywun neu lluniwch gofnod a’i rannu gyda rhywun rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw fel Meddyg Teulu neu ffrind agos. Gallai’r dystiolaeth hon fod yn ddefnyddiol yn y dyfodol os ydy’r ymddygiad ymosodol yn parhau.
Os oes gennych chi rywun y gallwch chi ymddiried ynddyn nhw, rhowch wybod iddyn nhw beth sy’n digwydd. Mae’n bosib y byddan nhw’n dymuno cynnig cyngor ichi ac awgrymu beth ddylech chi ei wneud gan eu bod nhw’n poeni amdanoch chi. Fodd bynnag, chi wyddai orau am eich sefyllfa felly eich penderfyniad chi ydy o yn y pendraw. Mae DASU bob amser yma os hoffech chi unrhyw gyngor, cefnogaeth neu gymorth. Cofiwch nad ydych chi’n gyfrifol am y gamdriniaeth neu am weithrediadau pobl eraill, hyd yn oed os ydyn nhw’n mynnu eich bod chi.

Gadael

Mae gadael perthynas ymosodol yn frawychus. Os nad ydych chi wedi gwneud eisoes, cysylltwch gyda DASU neu’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn i fanteisio ar gefnogaeth a chyngor. Gallwn drafod eich opsiynau gyda chi fel mynd i loches neu lety arall mewn argyfwng. Gallwn eich cynghori gyda beth i’w wneud nesaf a’ch cynorthwyo i sicrhau eich bod chi’n ddiogel.
Os ydych chi mewn peryg, neu os ydych chi’n ofni am eich diogelwch chi neu unrhyw un arall, cysylltwch gyda’r Heddlu ar 999.

Gadael

Os oes angen dehonglydd iaith arnoch chi neu unrhyw un arall, rhowch wybod inni a byddwn yn trefnu dehonglydd dros y ffôn pan fo’n bosib.

Gallwn gyfathrebu gyda chi dros neges testun neu e-bost os ydy hynny’n well gennych chi. Cysylltwch gyda ni os oes gennych chi unrhyw anghenion yn ymwneud gyda hygyrchedd neu gyfathrebu neu unrhyw ystyriaethau penodol fel y gallwn ni eich cefnogi yn y ffordd orau posib.

Gallai unrhyw un ddioddef trais yn y cartref, waeth beth ydy eu rhyw, oedran, ethnigrwydd, statws economaidd-gymdeithasol, rhywioldeb neu gefndir.
Beth bynnag fo’ch sefyllfa, bydd ein tîm yn gwrando’n astud arnoch chi a chydweithio gyda chi i gynnig cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor. Gallwn eich cefnogi i adael amgylchedd ymosodol a byddwn bob tro yn ystyried eich dymuniadau a’ch diogelwch chi yn gyntaf. Rydym yn deall achosion ac effeithiau trais yn y cartref a’r effaith posib ar fywydau pobl.

Manteisio ar Gymorth

Gallwch gysylltu gyda ni yn unrhyw un o’n safleoedd o 9.30yb – 4.30yp o ddydd Llun – Gwener a gallwn hefyd gynnig cefnogaeth y tu hwnt i’r oriau arferol drwy’r llinell gymorth Byw Heb Ofn
0808 8010 800

Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.
Cysylltu gyda ni

EXIT DASU